Martimoaavan – Lumiaavan – Penikoiden soidensuojelualue

Martimoaavan suot voivat hyvin ja ovat lähes tai kokonaan luonnontilassa. Alueen suojelutavoite onkin säilyttää alueen luonnontila.

Suojelualueella on laajoja aapasoita, karuja keidassoita, ravinteikkaita rimpilettoja ja erilaisia räme- ja korpialueita. Monipuolisen suoluonnon lisäksi suojelualueeseen kuuluu vanhojen metsien suojeluohjelmaan kuuluva alue, Kontiokummut.

Soidensuojelu

Martimoaavan suoalueet ovat erinomaisessa tilassa. Alueella ei ole tehty ojituksia eikä metsätaloustoimia, minkä ansiosta suurinosa soista on luonnostilaisia. Martimoaavan soista 83% kuuluu johonkin Natura-luontotyyppiin.

Alueen soidensuojelullinen tavoite onkin säilyttää soiden luonnontila. 2022 on ennallistettu soita 87ha alueella, mm. alueen reunoilla muutamin paikoin olevia kuivattavia ojia on ennallistettu tukkimalla ojat turpeella.

Metsien ennallistaminen

Ennen kun alue suojeltiin, Martimoaavalla on harjoitettu metsätaloutta. Metsäsavottojen takia alueella on toteutettu monenlaisia metsien ennallistamistoimenpiteitä.

Martimoaavan keskiosan metsät ovat syntyneet 1950- ja 60-luvuilla kylvämällä ja istuttamalla, ja ne ovat etupäässä aika yksipuolista mäntymetsää.

Alueen etelärajalla sijaitsee Kontiokummut-niminen vanhojen metsien alue, joka kuuluu suojeluohjelmaan.

Ennallistamispoltot

Martimoaapa on osa valtakunnallista palojatkumoalueiden verkostoa. Kullakin palojatkumoalueella pyritään polttamaan metsää noin 5-7 vuoden välein.

Ennallistamispolttojen tavoitteena on nopeuttaa metsien palautumista kohti luonnonmetsää.

Vuosina 2004-2011 Martimoaavalle on tuotettu lahopuuta ja tehty pienaukotuksia 682ha alueelle.

Pienaukotus

Pienaukotuksen tarkoituksena on luoda metsärakenteeseen monipuolisuutta ja lahoavaa puuainesta sekä avata aukkoja lehtipuutaimille.

Martimoaavalla pienaukotusta on tehty n. 600ha alueelle vuosina 2004-2011.

Lahopuun lisääminen

Lahopuun lisäämisessä pyritään luomaan lahopuujatkumoa käsiteltyihin metsiin. Lahopuun lisääminen parantaa lahopuista riippuvaisten lajien elinympäristöjä.

Lahopuunlisäystä on tehty Martimoaavan alueella 90ha vuosina 2004-2006.

Seuranta

Metsähallituksen Luontopalvelut vastaa eläinten ja kasvien suojelusta alueillaan. Suojelualueilla kerätään tietoja ja tehdään inventointeja, seurataan muutoksia ja tarvittaessa aluetta hoidetaan, jotta voidaan turvata lajiston ja luontotyyppien monimuotoisuus ja säilyminen.

Martimoaavalta on lajistotietoa pitkältä ajalta. 2000-luvulla Martimoaavan alueella on tehty useita eri selvityksiä ja kartoituksia. mm.

  • 2013 serpentiinialustan sammallajikartoitus 
  • 2008 jäkäläkartoitus Penikoiden kaivosvaltausalueella
  • 2006 erityisesti suolajistoon keskittyvä kasvillisuusselvitys ja kääpäinventointi

Puuston seuranta

Metsien ennallistamisalueisiin liittyy koealoja, joilla seurataan mm. elävän ja kuolleen puuston määrää ja rakennetta sekä kääpälajiston kehittymistä.

Metsien ennallistamiskoealoista kerätystä aineistosta on toteutetaan erilaisia tutkimuksia.

Linnuston linjalaskennat

Linjalaskenta on tieteellinen lintujen runsauden arviointimenetelmä.

Linnuston linjalaskentoja alueella on tehty Martimoaava alueella mm. vuosina 1987, 1994, 2007, 2008, 2009, 2010, 2014 ja 2015.

Uhanalaiset lajit

Alueella seurataan uhanalaisija lajeja Metsähallituksen käytäntöjen mukaisesti. Seurantaa tehdään lajikohtaisten seurantasuunnitelmien mukaan. Toimiin ryhdytään jos tarvetta ilmenee.

Lähde: Metsähallitus